PSO KL. 2-3 SP Co słychać u naszych milusińskich? PROGRAMY EDUKACYJNE DLA NAJMŁODSZYCH KLUB MAŁEGO BIEGACZA

Strony przedmiotu edukacja wczesnoszkolna

PSO KL. 2-3 SP

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

W KLASACH II – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 

§1

 1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia

b) zachowanie ucznia.

 1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

- motywowanie ucznia do dalszej pracy,

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. W procesie oceniania ustala się następujące oceny uwzględniające osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia:

 1. ocenę klasyfikacyjna śródroczną,

 2. ocenę klasyfikacyjną roczną,

 3. ocenę bieżącą.

 1. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

 2. Ocena opisowa spełnia funkcję diagnostyczną, informacyjną, korekcyjną i motywacyjną.

 3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna polega na posumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w semestrze lub danym roku szkolnym. Opisuje ona osiągnięcia dziecka, wysiłek włożony w wykonaną pracę oraz aktywność.

 4. Ocena opisowa śródroczna jest przedstawiona w formie Karty Oceny Opisowej. Zawiera ona stopień opanowania poszczególnych umiejętności ucznia w zakresie wymaganych edukacji oraz informacje na temat zachowania ucznia zgodnie z kryteriami (załącznik nr 1).

 5. Ocena klasyfikacyjna roczna jest jedna i podsumowuje osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym oraz jego zachowanie zgodnie z kryteriami (załącznik 1).

 6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Ocena bieżąca przekazywana jest rodzicom w formie pisemnej lub ustnej w oparciu o prowadzoną przez nauczyciela dokumentację pedagogiczną i zgromadzone materiały o każdym uczniu oraz na podstawie spostrzeżeń i obserwacji nauczycieli uczących i prowadzących zajęcia z uczniami.

 2. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie odnotowuje w dzienniku zajęć, ćwiczeniach oraz w zeszytach ucznia osiągnięcia edukacyjne uczniów stosując:

 • w klasach pierwszych oznaczenia:

+umiejętność opanowana na danym poziomie nauczania;

-brak opanowania umiejętności na danym poziomie nauczania,

 • w klasach drugich i trzecich cyfrowe skróty opisów ocen:

 

celującywyrażony cyfrą 6Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki! Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

 

bardzo dobrywyrażony cyfrą 5Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

 

dobrywyrażony cyfrą 4Dobrze pracujesz, jednak stać Cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiągać lepsze wyniki!

 

dostatecznywyrażony cyfrą 3Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze, konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców oraz systematyczna praca wymagająca dużo wysiłku z Twojej strony!

 

dopuszczającywyrażony cyfrą 2Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż więcej wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

 

niedostatecznywyrażony cyfrą 1osiągasz niezadawalające rezultaty. Spotkało Cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka Cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicom.

 

 1. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku zajęć w postaci znaków:

 

+oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia,

 

„ – „ oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia.

 

§2

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobie oceniania i kryteriach oceny z zachowania.

 2. Dziesięć dni przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi (nauczyciele religii, języka angielskiego, wychowania fizycznego, wychowawcy świetlicy i inni) powinni zapoznać się z oceną opisową zaproponowaną przez nauczyciela wychowawcę i w razie potrzeby wnieść na piśmie, w terminie dwóch dni dodatkowo swoje uwagi.

 3. Z oceną klasyfikacyjną śródroczną rodzice zapoznawani są na zebraniach semestralnych.

 4. Na tydzień przez klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel zapoznaje uczniów z opisem osiągnięć edukacyjnych i zachowania wraz z podaniem wskazówek do dalszej pracy.

 5. Z proponowaną oceną klasyfikacyjną roczną rodzice zapoznawani na tydzień przed klasyfikacyjną Rada Pedagogiczną w czasie konsultacji indywidualnych.

 6. Na umotywowaną pisemną prośbę rodziców, wniesioną na trzy dni przed klasyfikacją roczną, Dyrektor szkoły przeprowadza w obecności nauczyciela wystawiającego ocenę analizę dokumentacji osiągnięć edukacyjnych i obserwacji ucznia. W wyniku analizy tych dokumentów Dyrektor utrzymuje ocenę opisową, bądź w przypadku uchybień formalnych zaleca jej uzupełnienie. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 

Uczeń:

 1. Zdobywa pozytywne oceny w zakresie poszczególnych edukacji zgodnie ze swymi możliwościami.

 2. Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne.

 3. Przygotowuje się do wszystkich zajęć. Nosi do szkoły wszystkie wymagane przybory szkolne.

 4. Aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym i zajęciach pozalekcyjnych.

 5. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

 6. Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów:

- uczestniczy w sprawdzianach i pracach klasowych,

- systematycznie odrabia prace domowe,

- wykonuje zdania dodatkowe,

- zwraca książki do biblioteki,

     - dostarcza usprawiedliwienia.

 1. Podporządkowuje się zaleceniom wynikającym z organizacji szkoły.
 2. Uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczycieli.

 

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

 

Uczeń:

 1. Szanuje mienie społeczne, osobiste oraz pracę własną i innych.

 2. Bierze udział w pracach społeczno użytecznych na rzecz klasy i szkoły.

 3. Bierze udział w pracy kół i organizacji szkolnych, wywiązuje się z pełnienia funkcji, do wykonania których się zobowiązał.

 4. Pozytywnie wpływa na kształtowanie prawidłowych stosunków uczniowskich, jest przyjazny, koleżeński, prawidłowo współżyje i współpracuje z zespołem klasowym.

 5. Przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów.

 6. Dba o swój wygląd zewnętrzny i ubiera się stosownie do wszystkich imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.

 7. W wyznaczone przed Dyrektora szkoły dni zakłada strój galowy (biała bluzka/koszula i krawat szkolny lub tarcza).

 8. Bierze udział w zadaniach realizowanych przez społeczność uczniowską (Samorząd Szkolny, Mały Samorząd Szkolny, Samorząd Klasowy).

 

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

 

Uczeń:

 1. Uczestniczy w uroczystościach szkolnych. Podczas ich trwania zachowuje się kulturalnie.

 2. Dba o kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych.

 3. Godnie reprezentuje szkołę podczas wycieczek, imprez, konkursów i olimpiad pozaszkolnych.

 4. Dba o dobre imię szkoły (nie wypowiada się o niej źle, nie stwarza sytuacji, które wpłynęłyby na jej negatywny obraz w środowisku).

 

IV Dbałość o piękno mowy.

 

Uczeń:

 1. Jest zawsze taktowny, prezentuje kulturę słowa i dyskusji.

 2. Kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły.

 3. Stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników.

 4. Nie używa wulgaryzmów i przekleństw.

 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.

 

Uczeń:

 1. Dba o bezpieczeństwo własne i innych na terenie szkoły i poza nią.

 2. Właściwie reaguje na sytuacje konfliktowe.

 3. Przerwę międzylekcyjną traktuje jako czas odpoczynku.

 4. Nie stwarza sytuacji niebezpiecznych.

 5. Rozumie zagrożenia wynikające z używania środków uzależniających.

 6. Dba o zdrowie i higienę osobistą.

 7. Przestrzega wymogów uproszczonej procedury powypadkowej i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa ucznia.

 

VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 

Uczeń:

 1. Odznacza się wysoką kulturą osobistą.

 2. Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła.

 3. Nie kłamie.

 4. Nie oszukuje.

 5. Nie przywłaszcza sobie cudzej własności.

 6. Przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegów.

 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom.

 

Uczeń:

 1. Szanuje godność innych osób.

 2. Jest taktowny i kulturalny w stosunku do kolegów, wszystkich pracowników szkoły i innych osób.

 3. Jest tolerancyjny wobec innych osób.

 4. Jego postawa jest nacechowana życzliwością i szacunkiem do innych osób.