Bezpieczna szkoła Bezpieczeństwo w sieci Programy profilaktyczne realizowane w szkole NETYKIETA PLAN EWAKUACJI

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE i W SIECI

Bezpieczna szkoła

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Warszawa, 9 września 2014 r.

 
Priorytetowe zadania do realizacji w 2014 r. w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”


 

Cel główny programu:
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Cel szczegółowy nr 1:
Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.
Zadanie:
1)    prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach początkowych każdego etapu edukacyjnego, oraz w grupach wychowawczych.

Cel szczegółowy nr 2:
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy:
Zadania:
1)    wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji,
2)    realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy,
3)    prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy,
4)    realizacja przez szkoły i placówki, w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS), programów z poziomu profilaktyki wskazującej, adresowanych do uczniów i wychowanków z utrwalonymi zachowaniami agresywnymi, wymagających interwencji i dalszych działań korekcyjnych, edukacyjno-terapeutycznych,
5)    doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych,
6)    prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy,
7)    opracowanie i stosowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole i placówce.

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów  i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
Zadania:

1) realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
2) wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności.

Cel szczegółowy nr 3:
Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zadania:

1)  podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego,
2)  zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią.

 

                Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                    /-/   
                                  Katarzyna Góralska   
                          Mazowiecki Wicekurator Oświaty